jueves, 14 de abril de 2016

Resumo das axudas para proxectos de investimento no rural en actividades non agrícolas.

PRAZO SOLICITUDE: ata 8 de maio de 2016.


AXUDAS PARA PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS.
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER).


Beneficiarios:

- Pequenas empresas: < 50 empregados e
                                   Volume negocios anual/balance xeral anual < 10 millóns euros. 

- Persoas físicas residentes no rural.

- Titulares ou membros dunha unidade familiar titular dunha explotación agraria (inscrita) que diversifiquen a actividade a non agraria.


Proxectos subvencionables:

- Industrias, fábricas e locais destinados á produción de bens e materiais (para madeira, só segunda transformación).

-  Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios. Salvo productos incluidos no Anexo I do Tratado de funcionamento da Unión Europea, e cun orzamento subvencionable máximo de 30.000 euros.

- Prestación de servizos de calquera sector económico (excluidos empresas servizos de maquinaria agrícola e forestal e empresas de servizos enerxéticos).

- Prestación de servizos sociais (garderías, coidado de anciáns, persoas con discapacidade, granxas-escola...)

- Actividades de lecer, recreativas e deportivas.

- Artesanía e actividades artesanais.

- Actividades baseadas nas novas TIC, innovación tecnolóxica e comercio electrónico.

- Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial e veterinaria.

- Comercio polo miúdo de productos non incluidos no Anexo I do Tratado de funcionamento da Unión Europea.

- Sector de restauración turística: novos restaurantes en construccións patrimoniais senlleiras con oferta baseada na gastronomía galega; investimentos destinados a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas de establecementos xa existentes. Excluidas actuacións en bares e cafeterías.

- Actividade turística de aloxamento: aumento de categoría e outras actuacións para mellorar condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.Requisitos dos proxectos:

- Non iniciados na data de solicitude.

- No territorio de Galicia, exceptuando as zonas incluídas no perímetros urbanos definidos no planeamento urbanístico vixente de Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo.

- Proxectos finalistas: que no momento do pagamento final cumpran os obxectivos e funcións para as que se concedeu axuda.

- Viables técnica, económica e financieiramente.

- Axustados á normativa sectorial de aplicación.

- Axustados ás especificacións das bases.

- No caso de ampliación e/ou modernización de actividades xa existentes, acadar algún destes obxectivos: aumento competitividade, reducción de custos, aumento do valor engadido, reducción de impacto ambiental, mellora da rastrexabilidade e seguranza das producións, diversificación de produción e/ou mercados, mellora da calidade de productos, implantación de novos productos, procesos ou tecnoloxías, mellora da comercialización das producións.

- En proxectos de creación de empresa, acreditar a xeración de emprego equivalente, como mínimo, a unha unidade de traballo anual (UTA). En caso de actividade preexistente, manter o emprego existente no momento da solicitude das axudas.

- Orzamento elixible entre 10.000 e 300.000 euros.


Investimentos subvencionables:

- Construcción, adquisición e mellora de inmobles. Adquisicións, máximo 50 % importe subvencionable. 

- Adquisición de terreos. Máximo 10% total gastos subvencionables.

- Custos xerais vinculados aos gastos anteriores en concepto de honorarios de proxecto, dirección de obra e estudios de viabilidade. Máximo 10% total gastos subvs.

- Compra de maquinaria e equipamento novos.

- Adquisición e desenvolvemento de programas informáticos precisos para a execución e bon fin da operación.

- Adquisición de licencias e patentes relacionadas co proceso productivo (salvo licencias informáticas). Máximo 10%.

- Gastos de constitución (notariais, rexistrais e administrativos) derivados do inicio da actividade.


Porcentaxe subvencionable:

45 % dos gastos subvencionables. Outros detalles:

Compatible con outras axudas ata 100% importe elixible.
Axudas sometidas ó réximo de minimis.
Consultar gastos excluidos.+info en AGADER
 se queres axuda: zgulinb@avogacia.org
consúltanos, xestionámoche a solicitude.
miércoles, 13 de abril de 2016

PLAT, Plataforma de Difusión e Investigación Audiovisual.

"es un archivo fílmico online que tiene como objetivo aprovechar el potencial de Internet para dar una visión plural del cine español y ampliar su público más allá de los circuitos especializados: un público que pueda demandar este cine en el futuro."

En su página podéis ver la obra de los cineastas y creadores adheridos a PLAT, de forma que sus producciones se acercan al público de forma abierta, gratuita y legal, gracias a las cesiones que realizan para permitir el "streaming".
 
Además, como explican en su web, "El compromiso de es el de la autogestión y la inmediatez de acceso a contenidos, sin requerimiento de registro, suscripción o pago." Su única vía de financiación son las donaciones.


Directo del creador al usuario, es uno de esos sitios donde encontrar lo que no está a mano. 

Ahora, a explorar!

jueves, 25 de febrero de 2016

Que veña Mr. Marshall!
A este rincón escondido non é doado chegar. Alguén sabe onde está?


Lin non sei moi ben onde, ó fío do Facebook sen dúbida, que cánto menos patrimonio había en Inglaterra que en Galicia, e cánto máis o aproveitaban aló. Vamos, que que farían eles, os ingleses, se tivesen o patrimonio que hai aquí!

Descoñezo se esta afirmación é certa en tódolos seus termos. Algúns deles son moi difíciles de valorar, como ese “grado de proveito” que os galegos non somos quen de acadar. Pero respecto a outro máis obxetivo, o da cantidade e calidade de elementos patrimoniais existentes, ignoro se realmente Galicia supera tan amplamente a Gran Bretaña; nen sequera me parece relevante.

Pois o que sí é certo é que o patrimonio cultural galego é abundantísimo, que moito del está situado no rural e que, salvo en excepcións, está esquecido, dado de lado e abandonado. Seguramente as causas deste fenómeno son múltiples. Para empezar, a vía máis natural para que estes inmobles e conxuntos se conserven é que estén en uso. Pero nun rural progresivamente despoboado, sen actividades con forza económica suficiente para fixar poboación, e con poucas perspectivas de telas, rehabilitar e manter estas propiedades en moitos casos simplemente non ten sentido. Ademáis, tampoco se da outro factor necesario: que socialmente se aprecien estes bens e se prefiran a outros máis modernos ou de nova construcción.

De acordo coa Lei de Patrimonio de Galicia, integran o Patrimonio Cultural de Galicia, “o patrimonio cultural de Galicia está constituido por todos os bens materiais e inmateriais que, polo seu recoñecido valor propio, haxan de ser considerados como de interés relevante para a permanencia e identidade da cultura galega a través do tempo”. Todo o desenvolvimiento legal en torno ó patrimonio cultural resulta necesario e básico, pero non podemos esquecer que actúa principalmente nun sentido defensivo, como base para establecer un sistema de protección dese patrimonio ante situacións de dano ou expolio. Pero a lexislación, como case sempre, sola e aillada, non basta para cambiar mentalidades, aínda que pode xerar condicións favorables para que estos cambios se den.  Conseguir que o aprecio social por estes bens sexa tan forte que os prefiramos á hora de utilizalos e habitalos é algo que non corresponde ó ordenamento jurídico e sobre o que as institucións competentes non teñen potestade.

Fai uns días vin parte din capítulo do programa de V Televisión “Informe en V” titulado “Tesoros en Venta” , que falaba sobre propiedades inmobiliarias peculiares á venda en Galicia. Había todo tipo de bens e todos eran espectaculares; salvo unha vivenda na Ría de Betanzos, moderna e sen elementos diferenciadores, todos os que cheguei a ver tiñan ademáis un gran valor desde o punto de vista patrimonial, fose etnográfico, cultural e/ou artístico: casas grandes, un conxunto etnográfico con muiños de cereal e de luz; mesmo unha igrexa románica desacralizada e semiderruida, cun ferroso tímpano decorado en relevo. Todos ofrecidos ó mellor postor. Nun dos casos, falábase duns inversores rusos que desbotaran a compra porque o Concello onde estaba ubicado o ben non autorizaba a aterraxe de avionetas na propiedade. No caso da capela falábase expresamente que o comprador posiblemente a desmontaría e a levaría fora de Galicia.

Sí, a este nivel andamos: a moito nivel económico pero a un dudoso nivel cultural.

Non vou entrar en consideracións legais sobre os posibles expolios que se producen nestas transaccións que teñen por objeto bens que, polos seus valores, perténcennos un chisco a todos. O comercio cos bens do patrimonio está permitido, incluso no caso dos bens co máximo grado de protección, os Bens de Interese Cultural (BIC). Pero non podo evitar pensar en casos como o do museo neoiorquino The Cloisters, sección do Metropolitan adicada ó arte medieval. A súa sede é un "pastiche" construido nos anos 30 do XX a partir de partes de abadías e mosteiros franceses e españois. Acordeime tamén do claustro, posiblemente auténtico románico-do-bon que foi descuberto decorando a piscina (non sei que outro termo empregar, aínda que se queda corto, porque non a decora, non a embelece, e que él é o centro de atracción ABSOLUTO!) dunha mansión de luxo en Palamós (Girona). E tamén do curioso caso dun suposto templo pagano instalado nos xardíns da Academia de España en Roma que resultou ser un hórreo vendido como “lote de pedras (sic)”. Ante a sea frustrada exportación -seica fora vendido a un americano- e localizado na cidade eterna antes de sair de Europa, non se puido devolver a territorio da Península polo elevado do coste e finalmente ficou na Academia, nunha manobra diplomática para mantelo nun territorio que, oficialmente, é español. Patrimonio ciscado polo mundo adiante, vendido para recadar e mercado para poder exhibir historia e civilización europeas.

O que me enfada é detectar, unha vez máis, ese sentimento tan pusilánime, esa difusa esperanza de que veña o de fora e asuma a restauración e posta en valor dese patrimonio. Sen nengunha garantía, por otra parte, de que se empreguen boas prácticas na restauración, nen de retorno socioeconómico das inversións nen de xeración de proxectos valiosos que axuden ó desenvolvemento do país ou ó desenvolvemento dalgunhas vidas neste país. Siempre pensamos en Galicia como plató para produccións cinematográficas e televisivas internacionais e nunca en potenciar a nosa propia industria audiovisual. Queremos que alguén de éxito e cheo de cartos nos veña salvar. Benvido, Mr. Marshall, poñémoslle a alfombra vermella aínda que pase por riba dela sen reparar en nós e se leve de paso uns cantos "lotes de pedras".


En todo caso, e recomendo que o vexades se vos vai esto do patrimonio ou da vida no rural; foi unha gozada de programa que permitía que nos asomáramos a estas xoias, incluindo en varios casos ós seus fascinantes interiores, á historia e á forma de vida que se desenvolveu nestes lugares, que todos os vendedores coincidían en extrañar con gran nostalxia. Espazos non estereotipados e entornos naturais nos que vivir e traballar podería ser un soño feito realidade.


lunes, 19 de octubre de 2015

100 por 100 libre de SGAE

En algo tiene razón la SGAE: hay que retribuir a los autores.

Ahora, si no estás de acuerdo con los métodos de esta entidad de gestión, y has accedido a pagarles sólo para evitar ser demandado continuamente, por cantidades discutiblemente elevadas, por usar música en tu establecimiento, te traemos una solución.


  • si te amarga pagarle a la SGAE las tarifas que ella unilateralmente ha fijado (y a lo mejor incluso estás en desacuerdo con los métodos y resultados de los repartos que hace entre los autores);
  •  si no necesitas que suene en tu establecimiento música comercial, y no tienes TV;
  • si quieres apoyar a artistas independientes que van a cobrar por las veces que efectivamente ha sonado su música, y SOBRE TODO,

  • si quieres AHORRAR DINERO (en algunos casos, mucho dinero) mensualmente,
tenemos la solución.

HAZ CLIC EN 

https://licensing.jamendo.com/t/100por100libredeSGAE


 y, con el código promocional 100por100libredeSGAE consigue además, sobre sus estupendas tarifas, un 10 por 100 de descuento adicional.


VENTAJAS:
1. PRECIO
Jamendo ofrece licencias para amenización de locales comerciales de cualquier tipo y mucho más baratas que la SGAE (alrededor de un 60 por 100). Cuando ésta por un local de hasta 50 metros cuadrados cobra unos 16 euros al mes, la tarifa de Jamendo está en 4,99 euros mensuales.

Y en el caso de locales grandes, el abaratamiento es todavía más espectacular!

También hay precios especiales para cadenas de tiendas. Su repertorio es amplio, de calidad, libre de entidades de gestión y accesible on y off line para los usuarios, y empresas como Inditex, Decathlon y otras grandes lo usan.

2. CERTIFICADO MÚSICA LIBRE DE SGAE
Además, Jamendo te facilita un certificado de que su música no está bajo la gestión de la SGAE (ni de otras entidades de gestión) que puedes mostrar en caso de visita de alguno de sus "inspectores".

3. REMUNERACIÓN A ARTISTAS
Jamendo remunera a los artistas por el uso efectivo de sus temas, y es un sistema mucho más transparente y justo para ellos que las entidades de gestión clásicas.
Por supuesto, si necesitas música muy comercial y reconocible éstas no son tus licencias. Tampoco si tienes TV comercial, pues su uso también devenga a SGAE ineludiblemente.

Pero si necesitas buena música ambiental pero no que se escuche el último hit; si quieres apoyar a artistas que son remunerados directamente por la plataforma, o si la SGAE te cae fatal y después de que te hayan ganado el juicio te amarga pagarles, ésta es tu solución musical.


Asegúrate de no renovar con la SGAE el próximo año; entra en JAMENDO e introduce el código promocional 


"100por100libredeSGAE" y conseguirás un descuento del 10 por 100 sobre los estupendos precios de Jamendo.

martes, 28 de octubre de 2014

Ponencia "Protección jurídica de la moda" en el I Foro Emprendemoda de COINTEGA.


https://www.dropbox.com/s/2hb7qfwlpkdt5zwCLIC EN LA IMAGEN  !-------------------------- + info ----------------------------

Sentíos libres para utilizar los textos de la presentación, adaptarlo y refundirlo con otros contenidos. Pero si utilizáis esta presentación tal cual, por favor tened en cuenta las siguientes
  
condiciones de uso de la presentación:

     a) deseo ser citada como autora.
     b) no está permitida ninguna modificación de la presentación.
     c) no se autorizan usos comerciales ni remunerados en forma alguna, ni directa ni indirectamente.


Si queréis hacer un uso de la presentación más amplio del aquí descrito, o si tenéis alguna duda, podéis poneros en contacto conmigo a través de tanquedezinc@gmail.com

lunes, 17 de marzo de 2014

Entrevista en Diagonal sobre la reforma de la LPI

Hoy publican en Diagonal una entrevista sobre el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual que el Gobierno aprobó en febrero que nos hicieron a David Maeztu y a mí. Una buena forma de recorrer sus principales puntos.

Quiero agradecer desde aquí a la gente de Diagonal, y en especial a Aurora, por haber contado conmigo en esta ocasión.

martes, 25 de febrero de 2014

Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual: otras novedades (y 2)

Además de las reformas que ya comentamos la semana pasada, que por ser las más mediáticas analizamos con más urgencia, hay otras en el Proyecto de Ley aprobado por el penúltimo Consejo de Ministros que también merecen una mención.

Se refieren a la copia privada, al uso de fragmentos de obras en la enseñanza e investigación y a las obras huérfanas y la protección de artistas intérpretes y ejecutantes y los productores fonográficos.